top of page

Sopimusehdot V-S Halpavarasto

 

Y-tunnus: 2656111-3

 

1 § Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Asiaton oleskelu tai esimerkiksi asuntona käyttö on ehdottomasti kielletty. Räjähteiden, huumausaineiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden, aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähdysaineiden varastointi on kielletty. Eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Anastetun omaisuuden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa. Tavaroiden säilytys varaston käytävillä ja muissa yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää varastokopin ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty.

 

2 § Lämmitys ja sähkö: Lämmitys ja sähkö sisältyvät vuokraan ellei sopimuksen liitteessä ole toisin asiasta mainittu. Peruslämpötermillä tarkoitetaan, että tilassa ei ole alle  0 astetta. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen. Varastotilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Omien lämmittimien tai jäähdyttimien käyttö kielletty varastotiloissa.

 

3 § Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu: Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai hukkaantumisesta taikka anastusrikoksista. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja varaston lukitsemisesta (pääovi sekä oman varaston  ovi). Jos asiakas laiminlyö lukitsemisen, vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty varasto ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä korvauksena (30€). Mikäli vuokralainen ei ole vakuuttanut varastoimaansa tavaraa riittävästi, hän vastaa tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä itse. Vuokralainen vastaa myös kaikista varastotiloille, käytäville, pihoille ja muille yleisille tiloille aiheuttamistaan vahingoista.

 

4 § Varastotila: Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita ellei sopimuksen liitteessä toisin mainita tai vuokralainen on kirjallisesti pyytänyt asiasta hyväksyntää. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä, ja esimerkiksi mahdollisten hyllyjen kiinnittämisessä on aina oltava Vuokranantajan suostumus. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti tiloissa on kielletty. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta. Vuokranantajalla on oikeus yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai suurempi varastotila enintään 30 kilometrin etäisyydeltä nykyisestä varastosta, jos vuokrattava kohde on toistaiseksi voimassaoleva. Tilaa koskevat reklamaatiot tulee ilmoittaa aina vuokranantajalle kirjallisesti sähköpostiin tai kirjatulla kirjeellä. Myös irtisanomisilmoitukset tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostitse missä ilmenee

vuokralainen ja vuokrattava kohde. Puhelinsoitot, tekstiviestit sekä suulliset reklamaatiot eivät aloita reklamaatiota koskevaan kohteeseen toimenpiteitä, vaan mahdolliset reklamaatiot tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjatulla kirjeellä.

 

5 § Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston vuokrasopimuksen viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu kohdan 6 § mukaisesti toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

 

6 § Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus: Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella yhden (1) täyden kuukauden irtisanomisajalla mikäli sopimukseen ei ole muuta kirjattu. Esimerkiksi jos sopimus on alkanut 12.1. ja vuokralainen ei enää tarvitse varastoa toukokuussa, hänen tulee irtisanoa sopimus sähköpostitse tai postitse 11.4. mennessä, jolloin viimeinen vuokrakausi on 12.4.–11.5. Mikäli viimeisen vuokrakauden aikajaksoon osuu vuokranmaksun eräpäivä, on vuokralainen velvollinen maksamaan ko. kuukauden vuokran, jolloin vuokralaisella on myös oikeus pitää tavaroita varastossa ko. kuukauden viimeiseen päivään asti. Yhden kuukauden irtisanomisaika ei ole sidottu kalenterikuukausiin. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston vuokrasopimuskauden viimeiseen päivään mennessä.

Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.

7 § Vuokran ja kustannusten maksu: Oikeus vuokratun tilan hallintaan alkaa, kun sopimus on molempien osapuolten allekirjoittama ja vuokralainen on maksanut ensimmäisen kuukauden vuokran. Vuokra maksetaan ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi ja aloittaa lain mukaiset perintätoimet saatavien varmistamiseksi. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus:

  1. periä aina 5 euron huomautus-/myöhästymissakko sekä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille.

  2. sulkea kulkuoikeus ulko-oviin ja vaihdattaa tilojen lukitus. Lukituksen vaihdon tapahtuessa Vuokralainen on velvollinen korvaamaan toimenpiteestä aiheutuvat kulut täysimääräisesti Vuokranantajalle

  3. purkaa sopimus lakkaamaan välittömästi

  4. pidättää (omalla lukituksella) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat

  5. periä varaston aukaisumaksu 30 euroa, mikäli asiakas on maksanut erääntyneet vuokrat ennen realisointia.

 

Mikäli vuokraa ei ole maksettu kolmen (3) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus:

  1. realisoida (parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi julkisessa huutokaupassa) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat

  2. käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Yli jäävän osan Vuokranantaja tilittää vuokralaiselle. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

 

Mikäli varastoa ei ole tyhjennetty tai siivottu määräaikaan mennessä, vuokranantajalla on oikeus tyhjentää ja siivota varasto vuokralaisen kustannuksella. Mikäli varastoa ei ole tyhjennetty tai siivottu kolmen (3) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus:

  1. realisoida (parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi julkisessa huutokaupassa) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat

  2. käyttää realisointitulos tyhjennys- ja siivouskustannusten maksamiseen. Yli jäävän osan Vuokranantaja tilittää vuokralaiselle. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu tyhjennys- tai siivouskustannuksiin.


8 § Vuokratakuun palautus:  Mikäli vuokralaisella on tai vuokralaiselle syntyy luottohäiriömerkintä, vuokranantajalla on oikeus periä kolmen (3) kuukauden vuokratakuu. Vuokratakuun palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeronsa vuokranantajalle.

9 § Sopimuksen siirtäminen, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus ja muut asiat: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta, myöskään edelleen vuokraus ei ole sallittua ilman Vuokranantajan kirjallista hyväksyntää. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä sähköpostitse tai postitse. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen takia. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä forcemajeure -periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.  Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, on hän henkilökohtaisesti vuokrasopimuksen toinen osapuoli.

 

10 § Sopimusrikkomukset: Mikäli vuokralainen rikkoo 1-9 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi, mitä 7§:ssä on lueteltu, sulkea kulkuoikeus, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa ja tarvittaessa hävittää vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

 

11 § Maksut Laskun kautta: Vuokralainen suorittaa vuokrat laskussa osoitetulle tilille ellei maksutapaa ole toisin sovittu.

 

bottom of page